§1

Sprzedający

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, posiadająca osobowość prawną na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), NIP: 675 000 62 57, REGON: 000001560.
 2. Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie sklepu oraz kontakt z Klientem jest Dział Promocji PK. Klient może kontaktować się ze sklepem pod adresem: Dział Promocji, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, adres e-mail: sklep@pk.edu.pl (w dni robocze od 8.00 do 15.00), tel. 12 628 20 65, 12 628 20 66 (w dni robocze od 8.00 do 15.00).

§2

Zasady działania sklepu

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki prowadzi sprzedaż produktów z logo Politechniki Krakowskiej poprzez witrynę sklepu internetowego, za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedającemu przysługuje wyłączne prawo logo znajdującego się na produktach. Przedstawiony w sklepie internetowym obraz produktu  jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny.

§3

Zasady kupowania w sklepie internetowym PK

 

 1. Kupujący zamawia produkt przez stronę sklep.pk.edu.pl
 2. Klient zamawiając produkt dokonuje jego wyboru, określając w szczególności rozmiar, kolor, ewentualne inne informacje, a także określając ilość sztuk zamawianego produktu.
 3. Sklep nie odpowiada za błędne podanie parametrów lub właściwości produktu przez producenta. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. Sprzedający zastrzega możliwość czasowej niedostępności produktu w żądanych przez Klienta: kolorystyce, rozmiarze, wersji językowej, ilości itp. Informacja o czasowej niedostępności produktu udostępniona będzie na stronie Sklepu.
 4. Po wybraniu przez klienta produktu należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.
 5. W celu realizacji zamówienia należy przejść do koszyka, poprzez naciśnięcie ikony „Koszyk”. Na tej stronie widoczne są wszystkie produkty wybrane przez Klienta.
 6. Po wybraniu opcji „Dalej”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki lub odbioru zamówionego produktu:
  • adres e-mail,
  • dane osobowe,
  • sposób dostawy spośród udostępnionych przez Sprzedającego,
  • adres dostawy (jeśli jest inny niż podany adres zamieszkania),
  • dane do wystawienia faktury,
  • formę płatności spośród udostępnionych przez Sprzedającego
 7. Klient potwierdza dane zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”. Aby złożyć zamówienie, Klient zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego regulaminu.
 8. Przez założenie konta w sklepie i zalogowanie Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek.
 9. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie, zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, nie zostanie zrealizowane.
 10. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
 11. Sprzedający może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

§4

Ceny

 

 1. Ceny wskazane w Sklepie zawierają podatek VAT i wyrażone są w walucie polskiej (PLN). Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 2. Do ceny produktu dolicza się koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 3. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana w Sklepie w chwili składania zamówienia przez Klienta, widoczna po wybraniu sposobu dostawy i płatności.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen produktu, jak również do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§5

Realizacja zamówień

1. Termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego wynosi 7 dni roboczych, nie dłużej jednak niż 30 dni od zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, Klient ma prawo odstąpić od umowy.

2. Sprzedający może przekazać produkt Klientowi:

  • w siedzibie Sprzedającego do rąk własnych Klienta (odbiór możliwy dopiero po otrzymaniu wiadomości od Sprzedającego);
  • w siedzibie Sprzedającego do rąk osoby wskazanej przez Klienta (odbiór możliwy dopiero po otrzymaniu wiadomości od Sprzedającego);
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z cenami widocznymi przy składaniu zamówienia. 

3. Wraz z produktem Sprzedający przekaże Klientowi wszelkie dostępne mu dokumenty z nim związane, takie jak gwarancję producenta lub dystrybutora, instrukcję obsługi lub konserwacji produktu, a także oryginał dowodu zakupu (fakturę).

4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia przez Sprzedającego poinformuje on o tym Klienta. Sprzedający zwróci Klientowi niezwłocznie otrzymane od niego środki pieniężne.

§6

Płatności

 

 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówiony produkt w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzymał e-mail z potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia. Nie dokonanie płatności w tym terminie, spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 2. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:
 • przelew – w przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię, nazwisko i adres Klienta,  oraz numer zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego. Dane do przelewu:

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Alior Bank SA
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

 • za pomocą operatora płatności PayPro SA

§7

Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek dostarczyć produkt wraz z oryginalnym opakowaniem, oryginałem dowodu zakupu (fakturą) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy do siedziby Sprzedającego wskazanej w § 1 ust. 2. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient.
 3. Sprzedający zwraca Klientowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy koszty zamówionego towaru.

§8

Reklamacje

 

 1. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym PK może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
 2. W celu złożenia reklamacji, gdy zakupiony produkt okazał się wadliwy, Klient powinien przesłać Sprzedającemu formularz reklamacyjny, w którym należy opisać stwierdzoną wadę lub wady produktu. Formularz stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz można przesłać w wersji papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na adres wskazany w § 1 ust.2.
 3. Zwrot reklamowanego produktu, wraz z oryginałem dowodu zakupu, może nastąpić po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Sprzedającego i w sposób z nim ustalony. Koszty przesyłki reklamowanego produktu  ponosi Klient, a jeśli reklamacja zostanie uwzględniona przez Sprzedającego jako zasadna, koszty te zostaną zwrócone Klientowi.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpi w terminie 10 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego produktu. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedający poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu produktu będą rozpatrywane wyłącznie po przedłożeniu Sprzedającemu protokołu szkody podpisanego przez Dostawcę i Odbiorcę przesyłki.

§9

Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe

 

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedający realizuje zamówienie.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 5. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 6. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu i przyczynie takiej zmiany w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 14 dni przed jego wejściem w życie.
 7. Regulamin zawiera następujące załączniki:
  • załącznik nr 1 – formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
  • załącznik nr 2 – formularz reklamacji